PODGORICA: Da li je ovo NAJJEFTINIJI stan u našem gradu, ZEMLJI, REGIONU?

Marija Vučinović je dobila stan od 59 kvadrata u Podgorici, koji je, kako je navela u imovinskom kartonu, otplaćen ušteđevinom.

 

Me­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić do­bi­la je od Vla­de Cr­ne Go­re dvo­so­ban stan od 59 kva­dra­ta za sve­ga 6.520 eura, što se mo­že vi­dje­ti u imo­vin­skom kar­to­nu Vu­či­no­vić na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). 

No­vi stan Vu­či­no­vi­će­ve je u zgra­di ko­ja se na­la­zi kod br­da Go­ri­ca, a, ka­ko je na­ve­de­no, ot­pla­ćen je ušte­đe­vi­nom.

In­te­re­sant­no je da je Vla­da do­di­je­li­la stan po po­volj­nim uslo­vi­ma mi­ni­star­ki bez port­fe­lja iako njen su­prug Gra­ci­ja Vu­či­no­vić u Tiv­tu po­sje­du­je ve­li­ku ne­po­kret­nu imo­vi­nu i po­ro­dič­nu ku­ću u Le­pe­ta­ni­ma na sa­moj oba­li mo­ra.

Mi­ni­star­ka ju­če ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še od­lu­ku Vla­de, na či­jem je če­lu Du­ško Mar­ko­vić.

– Sve vam pi­še u kar­to­nu. Vi kao no­vi­nar sve zna­te i sve mo­že­te da pro­na­đe­te kod no­ta­ra. Ta­ko da vam po tom pi­ta­nju ne­mam šta re­ći – ka­za­la je krat­ko Vu­či­no­vić. 

U nje­nom imo­vin­skom kar­to­nu iz fe­bru­a­ra ove go­di­ne pi­še da je od mi­ni­star­ske pla­te i „na­dok­na­da za odvo­je­ni ži­vot“ u pro­šloj go­di­ni za­ra­di­la 22.359 eura. Vu­či­no­vić je pri­ja­vi­la i da je do­bi­ja­la po 200 eura mje­seč­no kao član Hr­vat­skog na­ci­o­nal­nog vi­je­ća. Osim to­ga, u 2016. go­di­ni pri­ma­la je mje­seč­no po 300 eura kao pred­sjed­ni­ca stran­ke HGI.

Po­kri­va još dvi­je po­zi­ci­je, za ko­je ne pri­ma na­dok­na­du. Član je dr­žav­ne Ko­mi­si­je za ka­drov­ska pi­ta­nja, pred­sjed­ni­ca vla­di­ne Ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­ta od ele­men­tar­nih ne­po­go­da i Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma Skup­šti­ne op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje.

Mi­ni­star­ka je pri­ja­vi­la da je njen su­prug Gra­ci­ja Vu­či­no­vić u pro­šloj go­di­ni ostva­ri­vao mje­seč­ni pri­hod od 231 euro. Od ne­po­kret­ne imo­vi­ne Gra­ci­ja ima broj­ne ne­kret­ni­ne u Tiv­tu, po­red po­ro­dič­ne ku­će od 160 me­ta­ra kva­drat­nih i ga­ra­že u Le­pe­ta­ni­ma, po­sje­du­je hi­lja­de kva­dra­ta ze­mlji­šta, ko­je je do­bio u na­sled­stvo. 

Ma­ri­ja Vu­či­no­vić je od po­kret­ne imo­vi­ne pri­ja­vi­la da po­sje­du­je auto­mo­bil „pa­sat“ pro­iz­ve­den 2005. go­di­ne, ko­ji je ste­čen ku­po­vi­nom, a njen su­prug Gra­ci­ja plo­vi­lo, pa­sa­ru iz 1987. go­di­ne.

Mi­ni­star­ka i njen su­prug ima­ju ak­ci­je u „Plan­ta­ža­ma“, Bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri, Ja­dran­skom bro­do­gra­di­li­štu, kom­pa­ni­ji „Na­pre­dak“ i Ju­go­o­ce­a­ni­ji AD Ko­tor.

Ma­ri­ja Vu­či­no­vić do­zvo­li­la je slu­žbe­ni­ci­ma Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­stup po­da­ci­ma na nje­nim ra­ču­ni­ma ban­kar­skih i dru­gih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja.

U bi­o­gra­fi­ji mi­ni­star­ke pi­še da je za­vr­ši­la teh­nič­ki fa­kul­tet u Ri­je­ci, Od­sjek bro­do­grad­nja i ste­kla zva­nje di­plo­mi­ra­nog in­že­nje­ra bro­do­grad­nje. Od osni­va­nja stran­ke HGI, od­no­sno od 2002. go­di­ne, uklju­či­la se u po­li­tič­ki rad i bi­la iza­bra­na za pot­pred­sjed­ni­cu stran­ke. 

Od 2005. go­di­ne oba­vlja du­žnost pred­sjed­ni­ka stran­ke. Bi­la je član Hr­vat­sko-cr­no­gor­skog me­đu­dr­žav­nog sa­vje­ta, od­bor­nik u lo­kal­nom par­la­men­tu od kon­sti­tu­i­sa­nja stran­ke i pred­sjed­nik klu­ba od­bor­ni­ka. Po auto­ma­ti­zmu funk­ci­je ko­ju oba­vlja u po­li­tič­koj stran­ci, član je Hr­vat­skog na­ci­o­nal­nog vi­je­ća. Ra­di­la je i kao teh­nič­ki di­rek­tor u Jav­nom pred­u­ze­ću Vo­do­vod u Tiv­tu. Od de­cem­bra 2012. go­di­ne oba­vlja funk­ci­ju mi­ni­stra bez port­fe­lja u Vla­di Cr­ne Go­re.

Sin bio pri­prav­nik kod Gvo­zde­no­vi­ća

U ra­ni­jem imo­vin­skom kar­to­nu mi­ni­star­ke bez port­fe­lja pi­še da je njen sin Da­vor Vu­či­no­vić to­kom 2013. go­di­ne bio pri­prav­nik u Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na či­jem je če­lu ta­da bio mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić. Da­vor je kao pri­prav­nik pri­mao pla­tu od 295 eura. Ni­je po­zna­to gdje da­nas ra­di, jer ona u po­sled­nja tri imo­vin­ska kar­to­na ne po­mi­nje da je član do­ma­ćin­stva. Ma­ri­ja Vu­či­no­vić u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ni­je že­lje­la da od­go­va­ra na pi­ta­nja gdje ra­di njen sin i da li je član nji­ho­vog do­ma­ćin­stva.

Izvor: DAN/VolimPodgoricu

Želite i vi da pišete za Crnu Goru? Javite nam se!

Napišite komentar

Vaš komentar:
Vaše ime: